بلاگ

Model Answer: Popularity of crime novels and crime drama (Mixed Essay)

In many countries today, crime novels and TV crime dramas are becoming more and more popular. Why do you think these books and TV shows are popular? What is your opinion of crime fiction and TV crime dramas?

Model Answer: Free movement of goods (Discuss-Both-Views Essay)

The free movement of goods across national borders has long been a controversial issue. Some people argue that it is necessary for economic growth, while others claim that it damages local industries. Discuss both views and give your own opinion.

Model Essays: Brain Drain (Problems and Solutions)

Many people immigrate from developing to developed countries. What problems this immigration cause for these countries and what solutions do you offer?

Model Essays: Childhood obesity: Causes and Solutions

برای نوشتن این مقاله‌ها یک پاراگراف مقدمه می‌نویسیم که در آن سوال را بازگویی کرده و بیان می‌کنیم که نیاز به ارائه راه حل برای این مشکل داریم. می‌توانیم در جمله آخر این پاراگراف بگوییم در ادامه به بررسی راه حل‌ها خواهیم پرداخت ولی گفتن این مطلب ضروری نیست و بیشتر برای پر کردن فضا از آن استفاده می‌شود.