* شما میتوانید با استفاده از این جستجو کلمه مورد نظرتان را در همه دوره های موجود جستجو کنید.

رديف نام دوره آموزشي کد ظرفيت روزهاي كلاس تاريخ شروع اطلاعات بيشتر

1

German A1

48

آنلاین

قابل ثبت نام

دوشنبه، چهارشنبه، شنبه

1401-04-08

2

German A1.2

46

حضوری

قابل ثبت نام

سه شنبه، پنجشنبه، یکشنبه

1401-04-02

3

German A1.1

47

حضوری

ظرفت محدود

جمعه

1401-04-17