رديف نام دوره آموزشي ظرفيت روزه هاي كلاس تاريخ شروع اطلاعات بيشتر

63

FastTrack 46

8

روزهای فرد

هفته آخر تیر ماه

62

IELTS 203

9

روزهای زوج - صبح

هفته سوم تیرماه

60

Pre IELTS 202

9

روزهای فرد عصر

هفته اول مرداد ماه

59

IELTS 201

9

روزهای زوج - عصر

هفته اول مرداد ماه

55

Fundamental 41

8

روزهای فرد

هفته آخر تیر ماه

54

Starter 16

8

روزهای فرد

27 خرداد ماه

53

Fundamental 2

10

روزهای زوج

۲ تیر

37

IELTS Online 9

10

شنبه تا پنج شنبه‌

۲۰ تیر ماه

36

Boot Camp 196

10

1شنبه تا 4 شنبه

28 اردیبهشت (20 جلسه)

35

FastTrack 43

10

روزهای زوج

هفته اول خرداد ماه (۶۰جلسه)

34

FastTrack 44

10

روزهای فرد

هفته آخر خرداد ماه (۶۰جلسه)

33

FastForward 37

10

روزهای زوج

هفته اول خرداد ماه (۶۰جلسه)

32

Fundamental 39

10

روزهای فرد

هفته اول خرداد ماه (۶۰جلسه)

31

Fundamental 40

10

روزهای فرد

هفته اول تیر ماه (۶۰جلسه)

29

FastTrack 1 Online

10

روزهای زوج

هفته اول خرداد ماه (۱۷ جلسه)

28

FastForward 1.2 Online

10

روزهای فرد

هفته اول خرداد ماه (۱۷ جلسه)

27

IELTS 197

9

روزهای زوج - صبح

۱ خرداد ماه

26

FastForward 36

10

روزهای فرد

هفته اول خرداد ماه (۶۰ جلسه)