رديف نام دوره آموزشي ظرفيت روزه هاي كلاس تاريخ شروع اطلاعات بيشتر

72

Boot Camp Speaking 206

6

دوشنبه و چهارشنبه

23 تیر ماه

71

Boot Camp Writing 204

6

شنبه و سه شنبه

15 تیر ماه

36

Boot Camp 196

10

1شنبه تا 4 شنبه

28 اردیبهشت (20 جلسه)