رديف نام دوره آموزشي ظرفيت روزه هاي كلاس تاريخ شروع اطلاعات بيشتر

91

FastForward 2 - Code 2 (Online)

10

فرد

۲۲ تیر ماه

79

FastForward 2 - code 2 (Online)

10

فرد

۲۲ تیر ماه

77

FastForward 40

8

زوج

هفته آخر تیر ماه

33

FastForward 37

10

زوج

هفته اول خرداد ماه (۶۰جلسه)

28

FastForward 1.2 Online

10

فرد

هفته اول خرداد ماه (۱۷ جلسه)

26

FastForward 36

10

فرد

هفته اول خرداد ماه (۶۰ جلسه)