رديف نام دوره آموزشي ظرفيت روزه هاي كلاس تاريخ شروع اطلاعات بيشتر

90

FastTrack 1 - Code 4 (Online)

10

زوج

هفته سوم مرداد ماه

89

FastTrack 2 - Code 3 (Online)

10

زوج

هفته دوم مرداد ماه

63

FastTrack 46

8

فرد

هفته آخر تیر ماه

35

FastTrack 43

10

زوج

هفته اول خرداد ماه (۶۰جلسه)

34

FastTrack 44

10

فرد

هفته آخر خرداد ماه (۶۰جلسه)

29

FastTrack 1 Online

10

زوج

هفته اول خرداد ماه (۱۷ جلسه)