رديف نام دوره آموزشي ظرفيت روزه هاي كلاس تاريخ شروع اطلاعات بيشتر

88

Fundamental 2 - Code 3 (Online)

10

زوج

هفته دوم مرداد ماه

87

Fundamental 3 - Code 2 (Online)

10

زوج

هفته دوم مرداد ماه

86

Fundamental 1 - Code 4 (Online)

10

فرد

هفته دوم مرداد ماه

82

Fundamental 41

8

فرد

هفته آخر تیر ماه

75

Fundamental 42

8

فرد

هفته آخر تیر ماه

64

Fundamental 1 - code 4

10

فرد

۲۲ تیر ماه

32

Fundamental 39

10

فرد

هفته اول خرداد ماه (۶۰جلسه)

31

Fundamental 40

10

فرد

هفته اول تیر ماه (۶۰جلسه)