رديف نام دوره آموزشي ظرفيت روزه هاي كلاس تاريخ شروع اطلاعات بيشتر

80

IELTS 207

9

زوج - صبح

هفته دوم مرداد ماه

27

IELTS 197

9

زوج - صبح

۱ خرداد ماه