رديف نام دوره آموزشي ظرفيت روزه هاي كلاس تاريخ شروع اطلاعات بيشتر

91

FastForward 2 - Code 2 (Online)

10

فرد

۲۲ تیر ماه

90

FastTrack 1 - Code 4 (Online)

10

زوج

هفته سوم مرداد ماه

89

FastTrack 2 - Code 3 (Online)

10

زوج

هفته دوم مرداد ماه

88

Fundamental 2 - Code 3 (Online)

10

زوج

هفته دوم مرداد ماه

87

Fundamental 3 - Code 2 (Online)

10

زوج

هفته دوم مرداد ماه

86

Fundamental 1 - Code 4 (Online)

10

فرد

هفته دوم مرداد ماه

85

Starter 3 - Code 2 (Online)

10

فرد

هفته دوم مرداد ماه

84

Starter 1 - Code 3 (Online)

10

زوج

هفته دوم مرداد ماه

81

Pre online 5

10

هفته اول شهریور ماه

79

FastForward 2 - code 2 (Online)

10

فرد

۲۲ تیر ماه

64

Fundamental 1 - code 4

10

فرد

۲۲ تیر ماه