رديف نام دوره آموزشي ظرفيت روزه هاي كلاس تاريخ شروع اطلاعات بيشتر

81

Pre online 5

10

هفته اول شهریور ماه

68

Pre IELTS 205

9

زوج صبج

هفته اول مردادماه