رديف نام دوره آموزشي ظرفيت روزه هاي كلاس تاريخ شروع اطلاعات بيشتر

85

Starter 3 - Code 2 (Online)

10

فرد

هفته دوم مرداد ماه

84

Starter 1 - Code 3 (Online)

10

زوج

هفته دوم مرداد ماه