رديف نام دوره آموزشي ظرفيت روزه هاي كلاس تاريخ شروع اطلاعات بيشتر

91

FastForward 2 - Code 2 (Online)

10

فرد

۲۲ تیر ماه

90

FastTrack 1 - Code 4 (Online)

10

زوج

هفته سوم مرداد ماه

89

FastTrack 2 - Code 3 (Online)

10

زوج

هفته دوم مرداد ماه

88

Fundamental 2 - Code 3 (Online)

10

زوج

هفته دوم مرداد ماه

87

Fundamental 3 - Code 2 (Online)

10

زوج

هفته دوم مرداد ماه

86

Fundamental 1 - Code 4 (Online)

10

فرد

هفته دوم مرداد ماه

85

Starter 3 - Code 2 (Online)

10

فرد

هفته دوم مرداد ماه

84

Starter 1 - Code 3 (Online)

10

زوج

هفته دوم مرداد ماه

83

Time To Speak 5

10

زوج

هفته اول مرداد ماه

82

Fundamental 41

8

فرد

هفته آخر تیر ماه

81

Pre online 5

10

هفته اول شهریور ماه

79

FastForward 2 - code 2 (Online)

10

فرد

۲۲ تیر ماه

77

FastForward 40

8

زوج

هفته آخر تیر ماه

76

دوره اسپیکینگ آیلتس کد 201.1

10

یکشنبه و سه شنبه

هفته اول مرداد ماه

75

Fundamental 42

8

فرد

هفته آخر تیر ماه

72

Boot Camp Speaking 206

6

دوشنبه و چهارشنبه

23 تیر ماه

71

Boot Camp Writing 204

6

شنبه و سه شنبه

15 تیر ماه

66

دوره رایتینگ تسک 1 جنرال آیلتس کد 201 ( حضوری)

6

جمعه

18 تیر ماه 1400

64

Fundamental 1 - code 4

10

فرد

۲۲ تیر ماه

63

FastTrack 46

8

فرد

هفته آخر تیر ماه

36

Boot Camp 196

10

1شنبه تا 4 شنبه

28 اردیبهشت (20 جلسه)

35

FastTrack 43

10

زوج

هفته اول خرداد ماه (۶۰جلسه)

34

FastTrack 44

10

فرد

هفته آخر خرداد ماه (۶۰جلسه)

33

FastForward 37

10

زوج

هفته اول خرداد ماه (۶۰جلسه)

32

Fundamental 39

10

فرد

هفته اول خرداد ماه (۶۰جلسه)

31

Fundamental 40

10

فرد

هفته اول تیر ماه (۶۰جلسه)

29

FastTrack 1 Online

10

زوج

هفته اول خرداد ماه (۱۷ جلسه)

28

FastForward 1.2 Online

10

فرد

هفته اول خرداد ماه (۱۷ جلسه)

26

FastForward 36

10

فرد

هفته اول خرداد ماه (۶۰ جلسه)