رديف نام دوره آموزشي ظرفيت روزه هاي كلاس تاريخ شروع اطلاعات بيشتر

58

French D4 (پکیج A1)

10

روزهای زوج

29 خرداد ماه

57

French GD 8 (پکیج استارتر)

10

روزهای فرد

30 خرداد ماه

56

French online IA 7 (پکیج سطح A2)

10

از شنبه تا سه شنبه

29 خرداد ماه

44

French GD5

10

روزهای فرد

30 اردیبهشت

43

French D3

10

روزهای زوج

29 اردیبهشت

42

French IB2

10

روزهای زوج

1 خرداد

41

مکالمه فرانسه 004

10

یکشنبه - پنجشنبه

26 اردیبهشت