رديف نام دوره آموزشي ظرفيت روز هاي كلاس تاريخ شروع اطلاعات بيشتر

186

German A1.1 25

5

زوج

هفته آخر مهر ماه

184

German A1.2 26

8

زوج

هفته آخر مهر ماه