رديف نام دوره آموزشي ظرفيت روزه هاي كلاس تاريخ شروع اطلاعات بيشتر

40

Life on other planets - ID112

15

جمعه 21 خرداد

39

Post Co-vid Resolutions ID113

15

جمعه 28 خرداد