base-image
base-image

دوره‌ها

دوره‌های عمومی، تخصصی، بحث‌های آزاد و ... همینطور اطلاعات جزئی آن‌ها از جمله نام اساتید، تعداد جلسات و غیره در این بخش عنوان شده اند.

دوره‌ها
base-image
معرفی دوره‌های ترکی
دوره ترکی
دوره ترکی C1.2 حضوری کد : 41
تاريخ شروع 1403-05-01
روزهاي كلاس
شنبه دوشنبه چهارشنبه
ieltsdaily-logo